Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/sites/olvrode.be/public_html/secundair/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-mapper.php on line 61 Engagementsverklaring tussen de school en de ouders | Onze-Lieve-Vrouwinstituut

Facebook-logo-PSD


Belangrijke documenten


Privacy op school

Wanneer u een beveiligingsincident vermoedt of u heeft een vraag over veiligheid van gegevens, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te melden via het meldpunt privacy@korha.be

Engagementsverklaring tussen de school en de ouders

Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg met de schoolraad van onze school.

Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om uw kind op een zo goed mogelijke manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van uw kind in onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op uw medewerking.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal

Onze school is een Nederlandstalige school. Dit betekent dat elke vorm van communicatie in het Nederlands gebeurt. Uw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs betekent ook dat u uw kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Wanneer uw kind enkel Nederlands hoort, spreekt of leest tijdens de schooluren is het voor de school een moeilijke opgave uw kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen.

Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact

Tijdens de oudercontacten kan er informatie uitgewisseld worden in verband met studieresultaten, studiekeuze, leef- en leerhouding en het welzijn van uw kind. De school organiseert daartoe 3 algemene oudercontacten. In de loop van de maand mei organiseert de school een bijkomend oudercontact in verband met de studiekeuze. De ouders worden steeds uitgenodigd per brief.

De school verwacht dat wanneer de ouders expliciet worden uitgenodigd om aanwezig te zijn op het oudercontact of op een individueel gesprek met de directie, de ouders op die uitnodiging ook ingaan. Indien dit niet mogelijk is, vragen we de school te verwittigen.

Ouders mogen steeds contact opnemen met de directie indien zij dit wensen.

Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid

Door de inschrijving van uw kind in onze school verwachten we dat het vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat het volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten enzovoort worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven uw kind een kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat uw kind hieraan moet deelnemen. Verder verwachten we dat uw kind elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat komen zonder reden kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel.

Het kan altijd gebeuren dat uw kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of lesvervangende activiteiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken hierover vindt u terug in het schoolreglement onder punt 4 afwezigheden.

Om het recht op een schooltoelage niet te verliezen, mag de leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest.

Wij verwachten dat u zich engageert om er mee op toe te zien dat uw kind dagelijks op school is, deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten, en ook telkens op tijd aanwezig te is.

Door jongeren worden leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten ervaren. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de school, samen met het CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien uw actieve medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak.

Van zodra de school de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, speelt ze het dossier door naar het ministerie van Onderwijs en Vorming. Meer informatie over het spijbelbeleid van de school vindt u terug in het schoolreglement onder punt 4 afwezigheden.

Indien u of uw kind niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directie beslissen om een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat hij het onderwijs- en vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen uw kind uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat het hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar uw kind verblijft.

Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding

Onze school beschikt over individuele leerlingenbegeleiders en werkt indien nodig samen met het CLB. Zowel leerlingen, ouders als klassenraden kunnen hierop een beroep doen. De leerlingenbegeleiders ondersteunen de leerlingen zowel op studievlak (studiemethode, studieplanning leerstoornissen, …), als op socio-emotioneel vlak (pesten, problematische gezinssituaties, ….)