Visie op zorg voor leerlingen die nood hebben aan extra uitdaging

Zoals er een structurele werking is voor de leerlingen bij wie het leren niet zo vlot verloopt, zo is er ook één voor leerlingen die nood hebben aan extra uitdaging. Aandacht voor deze leerlingen is nodig om hen het gevoel te geven dat ze elke dag iets bijleren.

Voor deze leerlingen voorziet de leerkracht, in samenspraak met de zorgcoördinator, verrijkingsopdrachten.

De leerlingen die nog onvoldoende uitdaging vinden in de verrijkingsopdrachten komen wekelijks 100 minuten samen in de klas van juf Ann. Met deze kinderen gaan we nog een stap verder.

Welke doelen streven we na in de klas van juf Ann?

 • Het onderwijsaanbod afstemmen op de ontwikkeling en de noden van de leerlingen.
 • Uitdagingen bieden.
  • Hoogbegaafde leerlingen hebben vaak andere interesses dan hun klasgenoten. We willen hun nieuwsgierigheid en leergierigheid blijven prikkelen door binnen ons aanbod in te spelen op hun behoeftes.
 • Een studiehouding bijbrengen.
  • Het is voor deze leerlingen vaak niet zo evident om tijdens het klasgebeuren studievaardigheden te ontwikkelen. Hoogbegaafde leerlingen leren niet alleen sneller, ze verwerken de aangeboden leerstof ook vaak op een andere manier.
  • De leerlingen ontwikkelen studievaardigheden. Zo leren ze zich inspannen, ze leren doorzetten en ze leren omgaan met moeilijke opdrachten.
  • Het is belangrijk dat hoogbegaafde leerlingen zich leren inspannen en dat ze leren omgaan met het maken van fouten en met falen. We geven hen niet alleen taken en opdrachten die ze graag doen, maar we leren hen wat essentieel is voor een evenwichtige persoonlijkheidsontwikkeling.
 • Sociale vaardigheden.
  • We streven ernaar om hen in contact te brengen met ontwikkelingsgelijken, zodat hun sociaal/emotioneel welbevinden verhoogd wordt.
 • Leren samenwerken met anderen.
 • Een gemaakt project voorstellen.

Welke kinderen komen in aanmerking voor de klas van juf Ann?

 • Uit een intelligentieonderzoek/IQ-test blijkt dat de leerling hoogbegaafd is.
 • De leerling presteert zowel voor taal- als wiskunde buitengewoon goed.
 • Naast de verrijkingsopdrachten die in de klas worden aangeboden heeft de leerling nood aan nog meer uitdaging.
 • De leerling is steeds snel klaar en zit vaak te wachten.
 • De leerling haalt op de gestandaardiseerde testen (LVS: leerlingvolgsysteem) zeer sterke resultaten.
 • De leerling heeft een grote voorsprong en de leerkracht denkt eraan om te gaan versnellen.
 • De leerling is door vorige leerkrachten aangeduid als hoog- of meerbegaafd.
  • Er kan beslist worden om geen intelligentieonderzoek te doen. In de regel is de leerkracht de spilfiguur die het best geplaatst is om – in overleg met de ouders en het zorgteam – te bepalen of een leerling gebaat is om naar de klas van juf Ann te gaan.
 • De leerling is in staat zijn om de lessen die op het moment van afwezigheid in de klas gegeven worden (tijdens de klas van juf Ann), zelfstandig in te halen.

Wanneer vindt de klas van juf Ann plaats?

De klas van juf Ann loopt van oktober tot eind mei/juni.

Eén keer per week komen deze leerlingen naar de klas van juf Ann.

Hoe wordt er gewerkt in de klas van juf Ann?

Er wordt gewerkt rond uiteenlopende thema’s en met een variatie aan materialen. De leerinhouden staan los van het leerplan.

De klas bevat leerlingen uit verschillende klassen en leerjaren.