In de klas van juf Ann brengen we leerlingen uit verschillende klassen en leerjaren samen en bieden we hen uitdagende en creatieve opdrachten aan die los staan van de schoolse leerstof. We doen dit om de leerlingen voldoende uitdaging te bieden en hen op die manier te stimuleren in hun talentontwikkeling en persoonlijke groei.

De klas van juf Ann gaat nog een stapje verder in het stimuleren van leerlingen dan het aanbieden van extra leerstof en uitdagend materiaal in de klas zelf.

De begeleiding gebeurt door juf Ann, zorgleerkracht, in overleg met meester Guy, zorgcoördinator. Gemiste leerstof in de klas wordt niet ingehaald omdat we ervan uitgaan dat deze leerstof zelfstandig door de leerling kan ingehaald worden.

Welke doelen streven we na in de klas van juf Ann?

 • Het onderwijsaanbod afstemmen op de ontwikkeling en de noden van de leerlingen.
 • Uitdagingen bieden.
  • Deze leerlingen hebben vaak andere interesses dan hun klasgenoten. We willen hun nieuwsgierigheid en leergierigheid blijven prikkelen door binnen ons aanbod in te spelen op hun behoeftes.
 • Een studiehouding bijbrengen.
  • Het is voor deze leerlingen vaak niet zo evident om tijdens het klasgebeuren studievaardigheden te ontwikkelen. Ze leren niet alleen sneller, ze verwerken de aangeboden leerstof ook vaak op een andere manier.
  • De leerlingen ontwikkelen studievaardigheden. Zo leren ze zich inspannen, ze leren doorzetten en ze leren omgaan met moeilijke opdrachten.
  • Het is belangrijk dat deze leerlingen zich leren inspannen en dat ze leren omgaan met het maken van fouten en met falen. We geven hen niet alleen taken en opdrachten die ze graag doen, maar we leren hen wat essentieel is voor een evenwichtige persoonlijkheidsontwikkeling.
 • Sociale vaardigheden.
  • We streven ernaar om hen in contact te brengen met ontwikkelingsgelijken, zodat hun sociaal/emotioneel welbevinden verhoogd wordt.
 • Leren samenwerken met anderen.
 • Een gemaakt project voorstellen.

Welke leerlingen komen in aanmerking voor de klas van juf Ann?

Aan de hand van een analyse van onderstaande gegevens wordt nagegaan of een leerling wel of geen deel kan uitmaken van de klas van juf Ann:

 • toetsen
 • genormeerde psychologische en/of educatieve tests (IQ, LVS …)
 • gesprekken (met ouders, leerling, leerkrachten …)
 • vragenlijsten
 • gestructureerde of vrije observaties

De leerling moet in staat zijn om de lessen die op het moment van afwezigheid in de klas gegeven worden (tijdens de klas van juf Ann), zelfstandig in te halen.

Deelname aan de klas van juf Ann moet na verloop van tijd resulteren in een hoger welbevinden, een hogere betrokkenheid en een hogere competentie (kennis, vaardigheden en attitudes). Zoniet, dan kan er niet verder deelgenomen worden.

Als na verloop van tijd blijkt dat een leerling uit de klas van juf Ann voldoende wordt uitgedaagd in de reguliere klas dan kan er worden beslist om een leerling niet langer naar de klas van juf Ann te laten gaan. Deze beslissing wordt genomen door de klassenraad en voorafgaandelijk aan de ouders gemotiveerd.

Wanneer vindt de klas van juf Ann plaats?

De klas van juf Ann vindt wekelijks plaats van oktober tot eind mei/juni en duurt 100 minuten.

Hoe wordt er gewerkt in de klas van juf Ann?

Er wordt gewerkt rond uiteenlopende thema’s en met een variatie aan materialen. De leerinhouden staan los van het leerplan.

Kennisclips

Hieronder vindt u een aantal kennisclips over onderwijs aan leerlingen met nood aan extra uitdaging/verrijking.