Zoals er een structurele werking is voor de leerlingen bij wie het leren niet zo vlot verloopt, zo is er ook één voor leerlingen die nood hebben aan extra uitdaging/verrijking.

Voor deze leerlingen voorziet de leerkracht, in samenspraak met de zorgcoördinator, verrijkingsopdrachten.

De leerlingen die nog onvoldoende uitdaging vinden in de verrijkingsopdrachten komen wekelijks 100 minuten samen in de klas van juf Ann. Met deze kinderen gaan we nog een stap verder.

Welke doelen streven we na in de klas van juf Ann?

 • Het onderwijsaanbod afstemmen op de ontwikkeling en de noden van de leerlingen.
 • Uitdagingen bieden.
  • Deze leerlingen hebben vaak andere interesses dan hun klasgenoten. We willen hun nieuwsgierigheid en leergierigheid blijven prikkelen door binnen ons aanbod in te spelen op hun behoeftes.
 • Een studiehouding bijbrengen.
  • Het is voor deze leerlingen vaak niet zo evident om tijdens het klasgebeuren studievaardigheden te ontwikkelen. Ze leren niet alleen sneller, ze verwerken de aangeboden leerstof ook vaak op een andere manier.
  • De leerlingen ontwikkelen studievaardigheden. Zo leren ze zich inspannen, ze leren doorzetten en ze leren omgaan met moeilijke opdrachten.
  • Het is belangrijk dat deze leerlingen zich leren inspannen en dat ze leren omgaan met het maken van fouten en met falen. We geven hen niet alleen taken en opdrachten die ze graag doen, maar we leren hen wat essentieel is voor een evenwichtige persoonlijkheidsontwikkeling.
 • Sociale vaardigheden.
  • We streven ernaar om hen in contact te brengen met ontwikkelingsgelijken, zodat hun sociaal/emotioneel welbevinden verhoogd wordt.
 • Leren samenwerken met anderen.
 • Een gemaakt project voorstellen.

Welke kinderen komen in aanmerking voor de klas van juf Ann?

Het profiel van een leerling, dat door verzameling van gegevens (assessment) wordt opgebouwd, bevat één of meer van volgende gegevens:

 • toetsen
 • genormeerde psychologische en/of educatieve tests (IQ, LVS …)
 • gesprekken (met ouders, leerling, leerkrachten …)
 • vragenlijsten
 • gestructureerde of vrije observaties

De leerling moet in staat zijn om de lessen die op het moment van afwezigheid in de klas gegeven worden (tijdens de klas van juf Ann), zelfstandig in te halen.

Deelname aan de klas van juf Ann moet na verloop van tijd resulteren in een hoger welbevinden, een hogere betrokkenheid en een hogere competentie (kennis, vaardigheden en attitudes).

Als na verloop van tijd blijkt dat een leerling uit de klas van juf Ann voldoende wordt uitgedaagd in de reguliere klas dan kan er worden beslist om een leerling niet langer naar de klas van juf Ann te laten gaan. Deze beslissing wordt genomen door de klassenraad en voorafgaandelijk aan de ouders gemotiveerd.

Wanneer vindt de klas van juf Ann plaats?

De klas van juf Ann loopt van oktober tot eind mei/juni.

Eén keer per week komen deze leerlingen naar de klas van juf Ann.

Hoe wordt er gewerkt in de klas van juf Ann?

Er wordt gewerkt rond uiteenlopende thema’s en met een variatie aan materialen. De leerinhouden staan los van het leerplan.

De klas bevat leerlingen uit verschillende klassen en leerjaren.

Kennisclips

Hieronder vindt u een aantal kennisclips over onderwijs aan leerlingen met nood aan extra uitdaging/verrijking.