Onze school is een Nederlandstalige school, gelegen in de faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode.
Het merendeel van onze leerlingen spreekt thuis Frans en leeft in een Franstalige context.
Veel kinderen komen enkel op school in contact met de Nederlandse taal.
De school is gelegen op enkele kilometers van Brussel, de nationale en Europese hoofdstad en diplomatiek wereldcentrum.

Aanbod

Gelet op bovenstaande contextuele elementen kunnen we stellen dat meertaligheid eerder een vereiste is dan een troef.

Als school zien we het dan ook als onze taak om de leerlingen zowel in het Nederlands als in het Frans vaardig te maken en ons aanbod, zo veel als praktisch mogelijk, af te stemmen op de persoonlijke noden van de leerlingen.

Aangezien we streven naar kwaliteitsvol onderwijs op maat, differentiëren we in het aanbod Frans en Nederlands en bieden we volgende programma’s aan:

 • L1+2 (50 min./week)
  • Taalinitiatie Frans voor de niet-Franstalige leerlingen, Mini Maxine
  • Extra aanbod Nederlands voor de Franstalige leerlingen
 • L3+4 (100 min./week)
  • Taalinitiatie Frans voor de niet-Franstalige leerlingen, Mini Max
  • Extra aanbod Nederlands voor de Franstalige leerlingen
 • L5+6
  • Voor de niet-Franstalige leerlingen
   • Formeel Frans, Super Max (150 min./week)
  • Voor de Franstalige leerlingen L5+6
   • Extra aanbod Nederlands (100 min./week)
   • Formeel Frans, Les Loustics (50 min./week)

De programma’s worden hieronder verder toegelicht.

Een leerling die zowel vaardig is in het Nederlands als in het Frans volgt het programma dat het best aansluit bij zijn vaardigheidsniveau. Waar nodig wordt een test afgenomen, zoals bv. DELF Prim A1/A2.

Onze leerkrachten taalinitiatie Frans en formeel Frans zijn bij voorkeur moedertaalsprekers en/of beheersen de Franse taal uitstekend.
Onze leerkrachten Nederlands zijn moedertaalsprekers.

Taalinitiatie Frans L1-4

De lessen taalinitiatie worden gevolgd door de leerlingen die niet vaardig zijn in het Frans.

De leerlingen maken op een speelse, muzische manier kennis met de Franse taal. Het plezier, de spreekdurf en het welbevinden van de leerling staan centraal.
Ze ontwikkelen vaardigheden met het accent op luisteren- en spreken.

De leerlingen leren strategieën ontwikkelen die hen helpen om de essentie van een boodschap te vatten zonder alles te begrijpen.

De lessen taalinitiatie leggen een sterke basis waarop het formele leerproces (formeel Frans voor de niet-Franstalige leerlingen L5+6) kan terugvallen en verder bouwen.

Er wordt steeds gewerkt met een instap- en uitstapritueel als herkenbare afbakening.

Het taalaanbod wordt vaak herhaald in een krachtige leeromgeving met motiverende en communicatieve activiteiten.

Het Frans wordt aangebracht zoals de leerlingen hun moedertaal hebben geleerd. De leerkracht spreekt dan ook uitsluitend Frans. Dit alles gebeurt in een veilige en positieve groepssfeer.

De evaluatie en de rapportering zien er als volgt uit:

L1 Mini Maxine
Op het einde van elk thema wordt een reflectiemoment ingebouwd. Dit gebeurt aan de hand van een reflectieposter.
De leerlingen plaatsen een sticker bij het icoontje dat het best bij hun gevoel past. Daarover wordt dan met de groep in gesprek gegaan.

L2 Mini Maxine
De leerlingen houden een taalportfolio bij. Hierin komen zowel motivationele als talige doelen voor.
Het taalportfolio wordt samen met de leerkracht ingevuld na elk thema, 9 keer per schooljaar.
Het taalportfolio wordt na elk thema meegenomen naar huis, ter inzage voor de ouder(s).
Op het rapport wordt verwezen naar het taalportfolio.

L3+4 Mini Max
De leerlingen houden een taalportfolio bij.
Het taalportfolio wordt samen met de leerkracht ingevuld na elk thema, 8 keer per schooljaar.
Het taalportfolio wordt na elk thema meegenomen naar huis, ter inzage voor de ouder(s).
Op het rapport wordt verwezen naar het taalportfolio.
Op het einde van het schooljaar wordt een algemeen portfolio ingevuld waarin het volledige schooljaar wordt geëvalueerd door de leerling.

Extra aanbod Nederlands

Deze lessen worden gevolgd door de leerlingen voor wie Nederlands geen moedertaal is. Tijdens deze lessen wordt in eerste instantie ingezet op mondelinge taalvaardigheid.

Formeel Frans voor de niet-Franstalige leerlingen L5+6

Deze lessen worden gevolgd door de leerlingen voor wie Frans geen moedertaal is. Tijdens deze lessen wordt gewerkt aan de eindtermen en de leerplandoelen Frans. De gebruikte methode heet Super Max.

Formeel Frans voor de Franstalige leerlingen L5+6

Deze lessen worden gevolgd door de moedertaalsprekers Frans. Tijdens deze lessen wordt verder gegaan dan wat de leerplandoelen Frans voorschrijven. De gebruikte methode heet Les Loustics.