1. Contactgegevens

Onze-Lieve-Vrouwinstituut lagere school
Kloosterweg 1
1640 Sint-Genesius-Rode
02 380 10 15
secretariaat@olvrodebasis.be

Directeur:
Bernard Schatteman
0475 86 80 31
bernard.schatteman@olvrode.be


 

 

 

 

 

 

Op dezelfde campus is er ook een kinderdagverblijf, een kleuterschool en een secundaire school.

2. School- en openingsuren

Elke dag van 8:30 tot 12:05 en van 13:10 tot 15:30
Op woensdag van 8:30 tot 11:45

Er is elke schooldag opvang van 7:00 tot 18:00.
Het onthaal is elke werkdag bereikbaar van 7:45 tot 16:30 en op woensdag tot 12:30.

Zomervakantie 2020
De school sluit op 3 juli om 12:00 en gaat terug open op 24 augustus.
Open van 9:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00. Gesloten op woensdagnamiddag.

3. Vakanties en schoolvrije dagen

 • Pedagogische studiedag 1: woensdag 30 september 2020
 • Lokale vrije dag: maandag 5 oktober 2020
 • Herfstvakantie: van maandag 2 tot en met zondag 8 november 2020
 • Wapenstilstand: woensdag 11 november 2020
 • Kerstvakantie: van maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021
 • Pedagogische studiedag 2: woensdag 20 januari 2021
 • Lokale vrije dag 2: vrijdag 29 januari 2021
 • Krokusvakantie: van maandag 15 tot en met zondag 21 februari 2021
 • Pedagogische studiedag 3: woensdag 3 maart 2021
 • Paasvakantie: van maandag 5 tot en met zondag 18 april 2021 (paasmaandag: 5 april 2021)
 • Dag van de Arbeid: (zaterdag) 1 mei 2021
 • Hemelvaart: donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021
 • Pinkstermaandag: 24 mei 2021
 • Zomervakantie: van donderdag 1 juli tot en met dinsdag 31 augustus 2021

4. Schoolbestuur

Katholiek Onderwijs Regio Halle Annuntiaten VZW
Naamsesteenweg 355
3001 Heverlee

Voorzitter: Roger Haest

roger.haest@ic.annuntiaten.be
016 39 91 22

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.
Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet het een beroep op de diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

5. Scholengroep

Het Onze-Lieve-Vrouwinstituut maakt sinds 1 september 2016 deel uit van de scholengroep die de scholen van de Annuntiaten Heverlee in de regio Halle verenigt.
Algemeen directeur: Lander Van Medegael

lander.vanmedegael@korha.be
02 356 99 04

6. Scholengemeenschap

Onze kleuterschool en lagere school behoren sinds 1 september 2003 tot de Scholengemeenschap Zoniënrand. Hiertoe behoren ook nog basisschool De Hoek, basisschool Sint-Victor Alsemberg, basisschool Sint-Victor Beersel, basisschool Sint-Victor Dworp en buitengewoon lager onderwijs Sint-Victor Alsemberg.

7. Klassenraad

De directeur, de zorgcoördinator en de leraren van de betrokken leerlingengroep vormen de klassenraad. Deze komt samen om een advies uit te spreken over een leerling.

8. Schoolraad

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (ouders, personeel en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen. Er is één schoolraad voor de kleuterschool en de lagere school samen.

 • Personeel
  • Ariane Francq (K)
  • Hilde Desmedt (L)
  • David Maes (L)
 • Ouders
  • Stephanie Audoore (K)
  • Amarillys Vanderheyden, voorzitter (L)
   • amaryllisvanderheyden@hotmail.com
  • Sandrine Van Bellinghen, secretaris (L)
 • Lokale gemeenschap
  • Katrien Bautmans
  • Lieve Verplancke
  • Greet Segers

Klik hier voor het huishoudelijk reglement van de schoolraad

9. Oudercomité

Het oudercomité heeft tot doel een schakel te zijn tussen de school en de ouders.
Elke ouder kan zich bij aanvang van een nieuw schooljaar bij het oudercomité aansluiten en samen met andere gemotiveerde ouders die nauwer betrokken willen zijn bij de schoolwerking proberen een brug te bouwen tussen school en gezin.

 • Voorzitter: Katrien Mosselmans
  • katrien.mosselmans@telenet.be
  • 0479 87 99 04
 • Secretaris: Ilse Dereu
 • Penningmeester: Wendy Debontridder

Klik op het tabblad ‘Oudercomité’ voor meer info.

10. Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

10.1. Contactgegevens

Vrij CLB Halle
Centrum Leerlingenbegeleiding voor het vrij en gemeentelijk onderwijs
Ninoofsesteenweg 7, 1500 Halle
02 356 55 23
info@clbhalle.be
www.clbhalle.be
www.vrijclb.be

Elke werkdag open van 8:30 tot 16:30 en op maandagavond tot 19:00.
Gesloten tijdens de kerstvakantie (behoudens 2 dagen), de paasvakantie en van 15 juli tot 15 augustus.

Onthaalmedewerker voor onze school:

Helga Van Campenhout
helga.vancampenhout@clbhalle.be
0492 46 48 70‬
bereikbaar op maandagvoormiddag, dinsdagvoormiddag, woensdagvoormiddag, vrijdag

Via www.clbchat.be kan u of uw kind anoniem een vraag stellen of uw verhaal vertellen aan een CLB-medewerker. U vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op hun website.

10.2. Wat doet het CLB?

Om onze leerlingen optimaal te begeleiden, werken we samen met het CLB Halle. Niet alleen ons zorgteam en onze leraren kunnen voor ondersteuning bij het CLB terecht. Ook als leerling of als ouder kan u het CLB om hulp vragen.
Het CLB biedt informatie, advies en kortdurende begeleiding op 4 domeinen: leren en studeren, onderwijsloopbaan, preventieve gezondheidszorg en psycho-sociaal functioneren. U kan bij het CLB met heel wat vragen terecht: uw kind voelt zich niet goed, uw kind heeft moeite met leren, u hebt vragen over mogelijke studierichtingen, uw kind is angstig om naar school te gaan, u hebt vragen over de gezondheid van uw kind …

In elke school is er een onthaalmedewerker van het CLB die elke nieuwe vraag beluistert. Op sommige vragen krijgt u meteen een antwoord. Soms is extra hulp en ondersteuning nodig en zal de onthaalmedewerker doorverwijzen naar een trajectmedewerker van het CLB. Samen met die CLB-medewerker wordt naar een haalbare, passende aanpak en oplossing gezocht. In een aantal gevallen verwijst het CLB voor verdere behandeling of begeleiding door naar een meer gespecialiseerde dienst.

In het CLB werken pedagogen, psychologen, maatschappelijk werkers, artsen en verpleegkundigen samen. Uw vraag wordt multidisciplinair en vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Hierbij staat het belang van uw kind steeds centraal. De CLB-begeleiding is gratis en de CLB-medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Het CLB werkt samen met de school vanuit een onafhankelijke positie. U kan dus zeker ook los van de school bij het CLB terecht.

10.3. Is CLB-begeleiding verplicht?

Door in te schrijven in onze school kiest u automatisch voor begeleiding door het CLB Halle. Als school overleggen wij regelmatig met onze CLB-medewerker over het schools functioneren van leerlingen. Als hieruit blijkt dat CLB-begeleiding wenselijk is, dan vragen we eerst toestemming aan u als ouder indien uw kind jonger is dan 12 jaar. Leerlingen die ouder zijn dan 12 jaar kunnen zelf instemmen met begeleiding.

CLB-begeleiding is in drie gevallen verplicht:
1. medische onderzoeken

 1. K1
 2. L1 (incl. herhalingsinenting kinderverlamming, kroep, klem, kinkhoest)
 3. L4
 4. L5 (enkel herhalingsinenting mazelen, bof, rode hond)
 5. L6
 6. S1 (enkel vaccinatie)
 7. S3 (incl. vaccinatie)

2. maatregelen bij besmettelijke ziekten

Klik hier voor meer info.

3. problematische afwezigheden

Deze begeleidingen kunnen noch door u als ouder, noch door uw kind geweigerd worden.
U kan medische onderzoeken ook door een andere arts laten uitvoeren, maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Het CLB kan u hierover meer info verschaffen.

10.4. Het CLB-dossier

Als een begeleiding voor uw kind wordt opgestart, dan maakt het CLB een dossier op. In dat dossier neemt het CLB enkel die informatie op die nodig is voor de begeleiding. Deze gegevens worden met de nodige discretie en zorgvuldigheid behandeld. Het CLB respecteert daarbij het beroepsgeheim, het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’ en de privacyregels.

Meer informatie over de geldende regelgeving, ook in verband met recht op toegang en afschrift van het dossier, kan u opvragen bij het CLB. Het CLB bewaart het dossier van uw kind nog minstens tien jaar na het laatste algemeen medisch onderzoek.
Verandert uw kind van school, dan verhuist het dossier automatisch naar het CLB met wie de nieuwe school samenwerkt.
Wenst u niet dat het volledige dossier doorgegeven wordt aan het nieuwe CLB, dan moet u dit schriftelijk meedelen binnen de 10 dagen na inschrijving in de nieuwe school. Sommige gegevens worden echter verplicht doorgegeven: identificatiegegevens, gegevens over de leerplicht, inentingen, medische onderzoeken en de opvolging hiervan.

10.5. Een klacht?

Hebt u een klacht, aarzel dan niet om het CLB te contacteren. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg wordt behandeld. De procedure kan u vragen aan de CLB-medewerker of aan de directeur van het CLB.

11. Ondersteuningsnetwerk West-Brabant & Brussel

Vanaf 1 september 2017 bundelen scholen voor buitengewoon onderwijs en scholen voor gewoon onderwijs hun expertise om leerlingen en leraren(teams) te ondersteunen. Onze school maakt deel uit van het ondersteuningsnetwerk West-Brabant & Brussel. Volgende scholen voor buitengewoon onderwijs maken hier deel van uit: BuBaO Sint-Victor Alsemberg, BuBaO Don Bosco Halle, BuSO Sint-Franciscus Eizeringen/Lennik, BuBaO Sint-Franciscus Strijtem, BuBaO Sint-Franciscus Roosdaal, BuSO Mai Opwijk, BuSO Koninklijk Instituut Woluwe, BuBaO en BuSO Spes Anderlecht, BuBaO Cardijn Anderlecht, BuSO Sint-Jozef en BuBaO Molenbeek.

Voor algemene of specifieke vragen over ondersteuning voor uw kind kan u terecht bij de zorgcoördinator: stoffels.guy@gmail.com.

12. Aanwending van het lestijdenpakket

Van het Ministerie van Onderwijs en Vorming krijgt de school lestijden. Deze worden als volgt aangewend:

 • 18 klastitularissen voor 18 klassen
 • Beleidsondersteuning
  • Ondersteuning van de directeur bij de beleidsvoorbereiding en de beleidsvoering.
 • Aanvangsbegeleiding
  • Ondersteunen van beginnende personeelsleden en personeelsleden die een nieuwe functie opnemen.
 • Professionaliseringsbeleid
  • Begeleiden en faciliteren van opleiding voor personeelsleden.
 • Co-teaching
  • Ondersteunen van klastitularissen bij het lesgeven. Hierbij worden 6 mogelijke werkvormen gehanteerd.
   • observeren
    • 1 leraar geeft les, de andere observeert de kinderen
   • assisteren
    • 1 leraar geeft les, de andere ondersteunt waar nodig.
   • miniklas
    • 1 leraar begeleidt de meerderheid, de andere begeleidt een niveaugroepje.
   • parallel
    • Elke leraar begeleidt een deel van de groep. Na verloop van tijd schuiven de groepen door en begeleidt de leraar de andere groep.
   • sporen
    • de leerlingen werken in groepen. De leraren hebben gedeelde verantwoordelijkheid
   • samen
    • de leraren begeleiden samen een klassikale activiteit.
  • In klassen waar driesporendifferentiatie niet volstaat kan de co-teacher in uitzonderlijke gevallen een vierde spoor uitwerken/begeleiden. Dit voornamelijk voor leerlingen die de basisleerstof nog niet onder de knie hebben.
 • Taalinitiatie Frans L1-4
 • Formeel Frans L5+6
 • ICT
 • De klas van juf Ann
 • Vervanging van een klastitularis bij afwezigheid, ziekte, opleiding, leerjaaroverleg
  • Zodoende hoeven klassen niet te worden gesplitst en samengevoegd met een andere klasgroep.
 • Leesplek