VANAF MAANDAG 16 MAART 2020

VANAF MAANDAG 6 APRIL 2020: PAASVAKANTIE

 • De school is open voor noodopvang

VANAF MAANDAG 20 APRIL 2020

VANAF VRIJDAG 15 MEI 2020

 • De school is open voor noodopvang
 • L1, 2: vier volle dagen per week les op school op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
 • L3, 4, 5: preteaching via online afstandsonderwijs
 • L6: twee volle dagen per week les op school
 • Richtlijnen

VANAF MAANDAG 8 JUNI 2020

 • De school is terug open voor alle leerlingen.
 • Er is les op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
 • De lessen vinden plaats in het eigen klaslokaal.
 • De lesdag start om 8:30 en eindigt om 15:30.
 • Er is voorschoolse en naschoolse opvang in het eigen klaslokaal van 8:00 tot 8:30 en van 15:30 tot 16:00.
 • Op woensdag is er enkel opvang voor 24 leerlingen. Er is geen les.
  • Door de toepassing van de veiligheidsmaatregelen presteren leerkrachten op 4 werkdagen minstens evenveel uren als anders op 4,5 werkdagen. Hierdoor kan er geen les worden gegeven op woensdag.

 • Deze richtlijnen
  • zijn conform het draaiboek voor de heropstart van de lessen van de basis- en secundaire scholen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs & Vorming;
  • zijn conform de risiconalyse d.d. 20200430 van Katholiek Onderwijs Vlaanderen;
  • werden op 4 juni 2020 goedgekeurd door het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) van het OLV, afdeling lagere school;
  • werden op 31 mei 2020 aan het personeel en de ouders bezorgd via Smartschool;
  • staan op de website van de lagere school: www.olvrode.be/lager;
  • worden door de ouders besproken met hun kind(eren) vooraleer ze naar school gaan;
  • worden door de leerkracht met de leerlingen besproken op maandag 8 juni 2020.

 • Contactbubbels
  • Leerlingen worden ingedeeld in groepen volgens het contactbubbelprincipe.
  • Een contactbubbel bestaat uit de klasgroep.
  • Leerlingen moeten steeds volgens het contactbubbelprincipe gescheiden blijven, ook bij afhaalmomenten, speeltijden, eetmomenten, toiletbezoek enz.
  • Op deze momenten wordt de 4 m2/leerling-regel gehanteerd en moet de 1,5 meter afstandsregel worden gerespecteerd omdat leerlingen uit verschillende contactbubbels samenkomen in éénzelfde ruimte:
   • opvang
   • les Frans voor niet-Franstaligen in L5+6
contactbubbelaankomen & verlaten
1A juf Els Sbovenspeelplaats via de sporthal
1B meester Nicobovenspeelplaats via de sporthal
1C juf Els Wbenedenspeelplaats
2A juf Brenda/juf Sarahbovenspeelplaats via de sporthal
2B juf Ingrid/juf Sarahbovenspeelplaats via de sporthal
2C juf Leenbovenspeelplaats via de sporthal
3A meester Tombenedenspeelplaats
3B juf Sofiebenedenspeelplaats
3C juf Lienbenedenspeelplaats
4A meester Daanbenedenspeelplaats via de refter
4B juf Jolienbenedenspeelplaats via de refter
4C juf Mara/juf Nathaliebenedenspeelplaats via de hoofdingang
5A juf Els/juf Soniablok F (groene poort secundair)
5B meester Davidbenedenspeelplaats
5C juf Ellenblok F (groene poort secundair)
6A meester Kevin/juf Hildeblok E (klooster)
6B juf Katlijnblok E (klooster)
6C meester Marcblok F (groene poort secundair)

 • Openingsuren
  • De school is open van 8:00 tot 16:00.
  • Op woensdag is er gratis noodopvang van 8:00 tot 12:00 voor maximum 24 leerlingen. Van 12:00 tot 16:00 is de opvang betalend.

 • Aankomst leerlingen
  • Tussen 8:00 en 8:30.
  • De leerlingen gaan onmiddellijk naar hun klaslokaal.
  • Ouders komen niet op de speelplaats.
  • Plaats aankomst: zie bovenstaand schema.

 • Afhalen leerlingen
  • Tussen 15:30 en 16:00.
  • De leerlingen gaan onmiddellijk van de klas naar huis. Ze worden onmiddellijk afgehaald door hun ouders of ze gaan onmiddellijk alleen naar huis.
  • De ouders laten via een bericht in Smartschool aan de leerkracht weten om hoe laat hun kind wordt afgehaald of alleen naar huis mag.
  • Het is niet de bedoeling dat leerlingen op de speelplaats op hun ouders wachten.
  • Indien een ouder niet weet om hoe laat het zijn kind zal afhalen kan er op het moment van aankomst via Smartschool een bericht aan de leerkracht worden verstuurd dat het kind de klas mag verlaten.
  • Ouders komen niet op de speelplaats
  • Plaats verlaten: zie bovenstaand schema.

 • Fietsenstalling
  • De fietsenstalling kan worden gebruikt.

 • Social distancing
  • Op het hele schooldomein geldt de 1,5 meter afstandsregel tussen leerlingen en volwassen en tussen volwassenen onderling.
  • Spreek personen aan die zich niet aan deze richtlijn houden.
  • Personeelsleden helpen leerlingen bij het inschatten van 1,5 meter.
  • Signalisatie wordt op de grond aangebracht om aan te tonen hoeveel afstand moet genomen worden.
  • Leerlingen uit dezelfde contactbubbel (klasgroep) moeten zich niet houden aan de 1,5 meter afstandsregel.
  • Indien leerlingen wel afstand willen behouden ten opzichte van medeleerlingen uit hun contactbubbel dan moet hun wens gerespecteerd worden. Personeelsleden zien er op toe dat dit gebeurt zonder dat de leerling hierdoor wordt uitgesloten.

 • Handen wassen/ontsmetten verplicht
  • Betreden van de school (gel)
  • Binnenkomen van de klas na de speeltijd (gel)
  • Na toiletbezoek (wassen)
  • Voor de maaltijd (gel)
  • Voor het verlaten van de school (gel)
  • Na hoesten of niezen (wassen/gel)

 • Aanraken
  • Er wordt zo weinig mogelijk aangeraakt in het gebouw: klinken, lichtschakelaars enz.
  • De schoolpoort, branddeuren en toiletdeuren worden om die reden open gelaten.

 • Risicogroep
  • Leerlingen die tot de risicogroep behoren, vragen aan de behandelende arts of aanwezigheid op school kan. Indien de leerling niet op school kan aanwezig zijn, volgt hij verder afstandsonderwijs
   • Afwezigheid om deze reden wordt minstens 1 dag op voorhand gemeld via een bericht in Smartschool aan de leerkracht.
  • Behoort iemand van het gezin tot de risicogroep, dan mag de leerling de lessen op school volgen, tenzij de behandelende arts anders oordeelt.
  • Personeelsleden die tot de risicogroep behoren, melden dit aan de directie. Er wordt een attest gevraagd waarin een arts bevestigt dat het betrokken personeelslid tot de risicogroep behoort vooraleer de gevraagde code D046 toe te kennen. Indien mogelijk werkt het personeelslid van thuis uit.
  • GEES geeft aan dat het samenleven met personen die tot de risicogroep behoren, geen obstakel vormt voor aanwezigheid op school, behalve als de behandelende arts van de risicopatiënt dit anders beoordeelt (code D046).

 • Symptomen COVID-19 & verwijdering
  • Personeelsleden en leerlingen die zich ziek voelen, blijven thuis.
  • Leerlingen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus of waarvan een gezinslid besmet is met het coronavirus, blijven 14 dagen thuis. Klik hier voor meer informatie over de procedure.  
  • De directeur kan een leerling/personeelslid naar huis sturen wanneer symptomen van COVID-19 bij hem/haar worden herkend: koorts, hoesten, ademhalingsmoeilijkheden.
   • Het kind wordt opgevangen in een aparte ruimte.
   • De ouders worden onmiddellijk verwittigd met de vraag om het kind op te halen.
   • De ruimte waar de leerling verbleef wordt verlucht en ontsmet nadat de leerling werd opgehaald.

 • Wat gebeurt er als een personeelslid of een leerling op school besmet is met het coronavirus?
  • De besmette persoon krijgt de nodige verzorging.
  • Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt de gepaste maatregelen.
  • Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat.
  • Is je kind een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.    
  • Is je kind een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je kind naar school blijven gaan. Laat je kind buitenshuis een stoffen mondmasker dragen. Je kind moet ook 1,5 meter afstand houden van andere personen.  Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.   
  • Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven gaan. 
  • Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te gaan en om de huisarts telefonisch te contacteren.  

 • Toiletbezoek
  • Maximum 2 personen in elke toiletruimte.
  • Leerlingen gaan naar het toilet wanneer het nodig is. Niet allen op hetzelfde moment. Dit om toiletbezoeken maximaal te spreiden in de tijd en zodoende wachtrijen te voorkomen.

 • Gangen
  • Éénrichtingsverkeer is de norm. Personeelsleden spreken onderling goed af wanneer groepen lokalen verlaten of binnenkomen.

 • Leraarskamer
  • Maximum 8 personeelsleden (minimum 4 m2/p.p.)
  • Het tafelblad en het contactpunt van de stoel wordt best ontsmet vooraleer men plaatsneemt.

 • Instructieposters
  • Handhygiëne en toilethygiëne: toiletten
  • Social distancing: speelplaats
  • Mondmasker: refter, leraarskamer, speelplaats

 • Wegwerpzakdoeken
  • Geef uw kind voldoende wegwerpzakdoeken mee.

 • Handschoenen
  • Lange handschoenen zijn verplicht voor het poetspersoneel
  • Nitril wegwerphandschoenen zijn ter beschikking voor alle personeelsleden.
  • Handcrème is ter beschikking voor alle personeelsleden.

 • Mondmasker
  • Verplicht voor elk personeelslid.
  • Enkel tijdens het lesgeven vooraan in de klas kan het mondmasker worden afgezet. Desgevallend moet men wel gebruik maken van een face shield of een plexi scherm. Tijdens de rondgang in de klas blijft het mondmasker verplicht.
  • Tijdens de speeltijden in open lucht, op voorwaarde dat er vol- doende afstand bewaard wordt, hoeft een personeelslid geen mondmasker te dragen.
  • Leerlingen zijn niet verplicht om mondmaskers te dragen, maar het is wel toegelaten. Bij slecht gebruik – d.w.z. wanneer de wijze van dragen of de omgang met het mondmasker aanleiding geeft tot een grotere verspreiding van het virus dan wanneer men geen mondmasker draagt – kan een personeelslid de leerling verbieden om het mondmasker nog langer aan te doen. Dit wordt nog de dag zelf via een bericht in Smartschool aan de ouders gemeld.
  • Elk personeelslid ontvangt 2 stoffen mondmaskers.
  • Draag- en onderhoudtips stoffen mondmaskers.
  • Elk personeelslid is verantwoordelijk voor het onderhoud van zijn mondmasker.
  • Wegwerpmaskers zijn op vraag te verkrijgen bij de directie.

 • Face shield
  • Elk personeelslid krijgt 1 exemplaar aangeboden.
  • Het kan vrijblijvend worden gebruikt.
  • Het vervangt het verplicht mondmasker niet.
  • Enkel tijdens het vooraan in de klas lesgeven mag het zonder mondmasker worden gebruikt. Niet tijdens het rondlopen in de klas.

 • Plexi wand
  • Voorzien aan het onthaal en het secretariaat.

 • Onderhoud
  • Producten
   • Reinging: water en zeep
   • Ontsmetting: javel 4% OF ethanol 70% OF waterstofperoxide 2,5%
  • Frequentie
   • 1x/dag
    • Lokalen en gangen (reinigen)
    • Vuilnisbakken ledigen
   • 2x/dag
    • Toiletten (reinigen en ontsmetten)
    • Leerlingentafels: na het middagmaal en na de lessen (ontsmetten) (door de leerkracht)
  • 3x/dag
   • Trapleuningen, schakelaars in de gang, klinken (reinigen en ontsmetten)
  • Aanwezig in de klassen/opvang
   • Verstuiver met reinigingsmiddel
   • Verstuiver met ontsmettingsmiddel: javel 4% OF ethanol 70% OF waterstofperoxide 2,5%
   • Microvezeldoek op 90°C gewassen (dagelijks verversen)
   • Flacon handgel 70% ethanol

 • Controle schoolomgeving
  • De directeur of zijn afgevaardigde doet in de voormiddag, ‘s middags en ‘s namiddags een rondgang.
 • Verluchten
  • Elk gebruikt lokaal wordt zoveel als mogelijk verlucht tijdens de lessen en zeker tijdens de speeltijd en na de lesdag door de ramen 10 minuten open te zetten.

 • EHBO
  • Wordt toegediend met een mondmasker, handschoenen en bij voorkeur een face shield.
  • De persoon die EHBO toedient kan diegene die wordt verzorgd verplichten om een mondmasker aan te doen.
  • De lichaamstemperatuur wordt gemeten met een ontsmette koortsthermometer of een temperatuurscanner.

 • Psychosociale risico’s
  • Social distancing is geen reden om onvriendelijk te worden. Iemand aankijken, een knipoog, een goeiedag, een lach, zwaaien of een teken van herkenning geven is hartverwarmend.
  • Wanneer je ziet dat iemand het moeilijk heeft, wees begripvol en stel deze persoon gerust.
  • Indien nodig kan het CLB, de vertrouwenspersoon, de preventieadviseur psychosociale risico’s (IDEWE) of de arbeidsarts (IDEWE) worden geconsulteerd.

 • Lesprogramma
  • Er wordt gefocust op de essentiële leerplandoelen.
  • L1,2,3,4: 2x/week bewegingsopvoeding
  • L5,6: 3x/week bewegingsopvoeding.
  • Er is geen zwemles.

 • Huiswerk/opdrachten
  • De leerlingen krijgen geen huiswerk of taken. Het is wel mogelijk dat er lessen moeten ingestudeerd worden of dat er moet worden gelezen.

 • Speeltijden
  • De toezichter komt de leerlingen ophalen in de klas en brengt ze ook terug. Tijdens de speeltijd is de klastitularis klasvrij.
dagtijdstipS1 benedenspeelplaats+ tuintjeS2 bovenspeelplaats + tuintjeS3 bovenspeelplaats + klimpiramideS4 basket + grasveldS5 sporthal + looppiste
maandag9:30 – 9:455C6A1C2A.
maandag9:50 – 10:055B2C3A3B.
maandag10:10 – 10:253C4A4B4C5A
maandag10:30 – 10:452B1A1B6B6C
.......
maandag11:45 – 12:052A1A1B1C.
maandag12:10 – 12:303B2B2C3A.
maandag12:35 – 12:555A3C4A4B4C
maandag13:00 – 13:206C5B5C6A6B
.......
maandag13:30 – 13:451C2A1A1B.
maandag13:50 – 14:053A5A2B2C.
maandag14:10 – 14:254C3B3C4A4B
maandag14:30 – 14:456B6C5B5C6A
.......
dinsdag9:30 – 9:451B1C2A1A6C
dinsdag9:50 – 10:052C3A3B2B5C
dinsdag10:10 – 10:254B4C5A3C4A
dinsdag10:30 – 10:456A6B5B..
.......
dinsdag11:45 – 12:052B1B1C3B.
dinsdag12:10 – 12:305C2C3A2A.
dinsdag12:35 – 12:554A4B4C5A3C
dinsdag13:00 – 13:201A6A6B6C5B
.......
dinsdag13:30 – 13:452A3C4B1C.
dinsdag13:50 – 14:053B4A2C3A.
dinsdag14:10 – 14:251A2B1B4C5A
dinsdag14:30 – 14:455B5C6A6B6C
.......
donderdag9:30 – 9:451C3B1A1B.
donderdag9:50 – 10:053A2A2B2C.
donderdag10:10 – 10:255A3C4A4B4C
donderdag10:30 – 10:456C5B5C6A6B
.......
donderdag11:45 – 12:051B1C2A1A.
donderdag12:10 – 12:302C3A3B2B.
donderdag12:35 – 12:556B5A5B4A4B
donderdag13:00 – 13:204C6C3C5C6A
.......
donderdag13:30 – 13:451A1B1C2A.
donderdag13:50 – 14:052B2C3A3B.
donderdag14:10 – 14:254B4C6C3C5C
donderdag14:30 – 14:456A6B5A5B4A
.......
vrijdag9:30 – 9:452A1A1B1C.
vrijdag9:50 – 10:053B2B2C3A.
vrijdag10:10 – 10:254A4B4C6C3C
vrijdag10:30 – 10:455C6A6B5A5B
.......
vrijdag11:45 – 12:051C2A1A1B.
vrijdag12:10 – 12:303A3B2B2C.
vrijdag12:35 – 12:555B4A4B4C5A
vrijdag13:00 – 13:203C5C6A6B6C
.......
vrijdag13:30 – 13:451B1C2A1A.
vrijdag13:50 – 14:052C3A3B2B.
vrijdag14:10 – 14:255A3C4A4B4C
vrijdag14:30 -14:456C5B5C6A6B
 • Eten
  • Er is geen warme maaltijd of soep.
  • De leerlingen brengen een lunchpakket mee en eten in de klas/opvang.

 • Traktatie verjaardag
  • Er worden geen traktaties uitgedeeld aan medeleerlingen of leerkrachten.

 • Sancties
  • Leerlingen die zich niet aan de richtlijnen houden zullen een sanctie krijgen, zoals beschreven in het schoolreglement, deel orde- en tuchtmaatregelen.

 • Summatieve proeven
  • Vanaf midden juni maken de leerlingen summatieve proeven voor wiskunde en Nederlands om  
   • het startniveau te bepalen voor volgend schooljaar.
   • het rendement van het onderwijs op afstand te meten.

 • Rapport eind juni
  • L1,3,4,5: Elke leerling ontvangt een rapporterende tekst over de inzet van de leerling tijdens het volledige schooljaar, inclusief tijdens de fase van onderwijs op afstand.
  • L2,6: een rapport zoals gewoonlijk

 • Laatste schooldag 30 juni
  • De laatste schooldag is op dinsdag 30 juni.
  • De school eindigt om 12:05.
  • Er is opvang mogelijk op school voor max. 24 leerlingen van 12:05 t.e.m. 14:00. Aanmelden kan via het online formulier hieronder.

 • Opvang
  • We kiezen er als school voor om onderwijs voor te laten gaan op opvang.
  • De combinatie van de strenge regelgeving en de beschikbare personeelscapaciteit zorgt ervoor dat er voor maximum 24 leerlingen opvang kan georganiseerd worden.
  • Er moet op voorhand worden aangemeld voor de opvang via het online formulier hieronder.
  • Kinderen van personeelsleden van het OLV (kleuter, lager, secundair) die schoollopen in de lagere school krijgen voorrang.
  • De opvang is enkel voor kinderen die thuis of elders niet kunnen opgevangen worden.
  • De aanmeldingen voor de opvang worden chronologisch behandeld.
  • Er kan een uitzondering op de chronologie worden gemaakt voor kinderen die zich in een zorgwekkende situatie bevinden. De uiteindelijke beslissing ligt in handen van de directeur.
  • Als uw kind niet naar de opvang kan komen omdat de capaciteit is bereikt, krijgt u een bericht via Smartschool. Indien u geen bericht krijgt, kan uw kind komen.
  • Uw kind is ingeschreven, maar het komt niet? Meld dit dan 12 uur op voorhand via een bericht in Smartschool aan Liesbeth Busselot (beleidsmedewerker).
  • Afwezigheid zonder verwittigen kan ervoor zorgen dat uw kind zijn plaats verliest voor de resterende dagen.