Uw kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen of wanneer het kind wordt uitgesloten van de school.

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug uw schriftelijk akkoord vragen. Indien u niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Bij de inschrijving van uw kind, zullen we u bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling en de verblijfsregeling. We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet- akkoord van een van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen uw kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.
Bij de inschrijving vragen we u naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van uw kind.

Tot de vijfde schooldag van oktober blijft het inschrijvingsregister gelden. Dit betekent dat in een school die volzet was maar waar tijdens die periode plaatsen vrij komen, de chronologie van het inschrijvingsregister moet gevolgd worden. Concreet betekent dit dat de school, in de volgorde zoals genoteerd in het inschrijvingsregister, de leerlingen met een geweigerde inschrijving de kans moet geven zich alsnog in te schrijven. Dit moet gebeuren alvorens nieuwe leerlingen op te nemen.
Na de vijfde schooldag van oktober vervalt de verplichting om de chronologie van de geweigerde inschrijvingen te volgen en kan de school ook nieuwe leerlingen inschrijven die niet eerder in het inschrijvingsregister voorkwamen. Dit betekent dat ouders zich na deze periode niet meer kunnen beroepen op de plaats die ze hadden in het inschrijvingsregister.

Elke inschrijving, zowel in de kleuterschool als de lagere school van het Onze- Lieve-Vrouwinstituut, geldt tot en met het 6de leerjaar van de lagere school. Inschrijvingen gebeuren in het bureau van de directie.


Inschrijvingsperiodes

Voorrangsperiode voor broers en zussen en kinderen van personeel
Een leerling die tot dezelfde leefentiteit* behoort als een reeds ingeschreven leerling van de kleuterschool of lagere school heeft bij inschrijving voorrang op andere leerlingen vanaf maandag 8 januari 2018 om 8:30 tot en met vrijdag 23 februari 2018 om 16:00.

* Worden als broer en zus of als leerlingen van eenzelfde leefentiteit beschouwd:

– effectieve broers en zussen (hebben 2 gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonende op hetzelfde adres.

– halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonende op hetzelfde adres.

– kinderen die onder hetzelfde dak wonen maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben.


Vrije inschrijvingsperiode

Vanaf maandag 5 maart 2018 om 8:00.

Capaciteit

Elk leerjaar telt maximaal 72 leerlingen.