Formatieve toetsen

 • Een formatieve toets dient om de leerling en de leerkracht inzicht te geven in de voortgang van de leerling en om de verdere ontwikkeling van de leerling bij te sturen.
 • Enkele voorbeelden van formatie toetsen:
  • Een sprongtoets van wiskunde
  • Een thematoets van taal, wereldoriëntatie, godsdienst …
  • Een toets na een hoofdstuk van Frans
  • Een tafeltoets

Summatieve toetsen

 • Een summatieve toets dient om na te gaan of een leerling de leerdoelen in voldoende mate heeft verworven. 
 • We kiezen er in de lagere school voor om de leerlingen voor een summatieve toets niet op voorhand te laten leren, zoals bv. voor de examens in het secundair, omdat we deze beschouwen als een instrument om na te gaan in hoeverre de leerstof geïntegreerd is.
 • Uitzondering hierop vormt L6. In dit leerjaar zijn de summatieve toetsen aangekondigd en krijgen de leerlingen een leerschema. 
 • Als de laatste sprong/het laatste thema verwerkt zit in de summatieve toets, dan mag voor dit laatste gedeelte wel geleerd worden. 
 • Het punt van een summatieve toets komt op het rapport, net zoals andere toetsen. Het wordt niet als een afzonderlijke rubriek vermeld. 
 • Leerlingen mogen redicodimaatregelen gebruiken tijdens een summatieve toets.

Genormeerde toetsen

Naast de methodegebonden toetsen maken de leerlingen ook een aantal genormeerde toetsen.

Waarom doen we dit?

 1. We kunnen de vorderingen van een individuele leerling volgen: hoeveel vooruitgang maakte de leerling in vergelijking met de vorige toetsafname?
 2. We kunnen de prestaties en de vooruitgang van de leerling vergelijken met die van andere leerlingen.
 3. We kunnen ontdekken of onze leerlingen al dan niet vorderen zoals we verwachten. De resultaten geven ons een beeld van het niveau van de leerling, van de klas en van de school. Deze info is waardevol voor onze interne kwaliteitszorg.
LVS-VCLB Spelling en Wiskunde
 • Begin L1
 • Eind L2
 • Eind L4
AVI
 • Midden en Eind L1, L2, L3, L4, L5, L6
Begrijpend lezen

Hiervoor gebruiken we de Vlaamse Test Begrijpend Lezen (individuele digitale afname).

 • Eind L1
 • Eind L3
 • Eind L5
Paralleltoetsen van peilingen

Elke school moet op het eind van het gewoon lager onderwijs bij elke leerling een gevalideerde toets afnemen voor ten minste drie leergebieden. Om aan deze verplichting te voldoen maken we gebruik van de paralleltoetsen van peilingen.

Deze toetsen zijn een instrument om na te gaan of de eindtermen werden gerealiseerd op schoolniveau. De toetsen zijn niet bedoeld om een uitspraak te doen op leerlingniveau.

Aangezien paralleltoetsen niet bij ons op school maar extern verwerkt worden, bepaalt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat ouders/voogden het recht hebben om hun kind niet te laten deelnemen aan de paralleltoetsen. De toestemming van de ouders/voogden wordt dan ook voorafgaandelijk gevraagd.